http://www.mds.co.th/

Conveyor system ระบบคอนเวเยอร์

ระบบคอนเวเยอร์ Conveyor system

ระบบคอนเวเยอร์ เป็นระบบทางเครื่องกลที่ทำประโยชน์ในการขนส่งสิ่งของจากที่หนึ่ง ไปสู่จุดหมายอีกที่หนึ่ง ระบบคอนเวเยอร์ นั้นสามารถส่งสิ่งของได้หลายขนาด และน้ำหนัก ขึ้นอยู่ที่การออกแบบระบบ ระบบคอนเวเยอร์ยังสามารถขนส่งได้รวดเร็วและได้ปริมาณเยอะ และยังแม่นยำอีกด้วย สาเหตุนี้ทำให้ ระบบคอนเวเยอร์ เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ อุตสาหกรรมการขนส่งและจัดเก็บสินค้า และในภาคบริการต่างๆก็ยังใช้ระบบคอนเวเยอร์

 

 

 

 

Visitors: 36,473