http://www.mds.co.th/

Knowledge

JIG คืออะไร

JIG นั้นเป็นเครื่องมือสำหรับงานในอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งถูกนำมาใช้สำหรับช่วยในการผลิตชิ้นงานให้เที่ยงตรงเหมือนกันทุกๆ ชิ้น ตำแหน่งที่ถูกต้อง ระหว่างJIG และ Fixture กับชิ้นงานจะต้องถูกรักษาให้คงเดิมอยู่ตลอดเวลา การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ได้นั้นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่ต้องใช้ความรู้จากด้านต่างๆ เช่น เรขาคณิต ความคลาดเคลื่อน มิติ การใช้โปรแกรม CAD ฯลฯ มาช่วยในการออกแบบ จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำการยึดจับ 

JIG และ Fixture  เป็นอุปกรณ์พิเศษที่ต้องสั่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษตามการออกแบบเพื่องานที่จะใช้โดยเฉพาะ ไม่สามารถหาซื้อเป็น Part Standard ได้

ประเภทของ Jig

1. งานประกอบ  Assembly Jig  2.งานคว้าน Boring Jig  3.งานทําร้อง Broaching Jig 4. งานเจาะรู Drilling Jig 5. งานนขึ้นรูป Forming Jig  6. งานทําเกจ Gauging Jig 7. งานเจียรไน Grinding Jig 8. งานอบชุบ Heat treating Jig 9. งานทํามุมเรียบ Honnig Jig 10. งานตรวจสอบ Inspecting Jig  11. งานขัดมัน Lapping Jig  12. งานกัด Milling Jig 13. งานไสยาว Planing Jig 14. งานเลื่อย  Sawinh Jig  15. งานไสสั้น Shaping Jig 16. งานปั้ม Stamping Jig 17. งานทําเกลียว Tapping Jig 18. งานทดสอบ Testing Jig 19. งานเชื่อม Welding Jig 

Visitors: 35,655