http://www.mds.co.th/

Automation คืออะไร

ระบบอัตโนมัติ หรือ ระบบ Automation นั้นคืออะไร


ระบบ Automation คือการรวบรวมอุปกรณ์ ลม ไฟฟ้า เครื่องกล และ อิเล็กทรอนิกส์มาเพื่อทำงานร่วมกัน และทำงานเพื่อจุดประสงค์ในการช่วยเหลือการทำงานของคน หรือทดแทนการทำงานของคน

ระบบอัตโนมัติส่วนใหญ่นั้นออกแบบมาจากกระบวนการแบบแมนนวล อาทิเช่น การเจาะ การตัด การเชื่อม และอื่นๆ ระบบเหล่านี้ใช้แขนหุ่นยนต์ หรือรางลูกปื่นสไลด์ เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของเครื่องมือที่ทำหน้าที่เดิม เช่น: การประกอบ การตัด การมิลลิ่ง การเชื่อม การทำสี การตีขึ้นรูป การบรรจุภัณฑ์ และ กระบวนการอื่นๆ อีกมากมาย ที่มนุษย์จะสามารถสร้างสรรค์ได้

Visitors: 36,473